Twm Brinley Thomas & Cyril Ifold

 

Across our Facebook and Twitter profiles, and on this very blog, you may have noticed a familiar face. Twm Brinley Thomas, has become something of a mascot for us here at the Miners’ Library. Although he’s now commonly seen on our social media profiles, Twm originates in a portrait that hangs over our Issue Desk . Twm is an emblem for us because he represents the human face of industry, mining and the social history of the South Wales coalfields. The purpose of this blog is to shed some light on this figure and the artist that drew him: Cyril Ifold.

(Many thanks to Caryl Roese for providing the information included in the biography below)

Cyril was born in Ystradgynlais in 1922 to a family with an artistic pedigree. His grandfather, Frederick, studied at the Royal Academy in London and was a regular at the Summer Exhibitions. His father, a miner, passed away when he was only eight years old, forcing Cyril provide for the family with jobs like newspaper boy and tinplate factory worker.

As a teenager, he began taking lessons from local retired art teacher Arthur Pawson. Over the next eight years, Ifold trained with Pawson, using anatomical books as instruction. Afterwards, he became a pit-boy at Yniscedwyn Colliery, Ystradgynlais.

During the Second World War, Ifold was still working underground whilst attending evening classes at the Swansea College of Art. He worked under the tuition of portrait painter Alfred Janes but, after leaving, worked only in isolation.  Although he was acquainted with Josef Herman, and sought advice, he did not take lessons nor imitate his style. Although disappointed by rejection from the National Eisteddfod and the Royal Academy Summer Exhibitions, Ifold was supported by his family, including his wife Agnella, and David Bell, curator of the Glynn Vivian Art Gallery.

He would often come home from a long shift down the mine and work through the evening. This hard work paid off in the 1950s and 60s; he begun winning awards and regularly taking part in exhibitions. He continued to paint into the 1970s, using a lean-to on his house in Seven Sisters as a studio. He passed away in 1986, aged 64.

Twm Brinley Thomas a Cyril Ifold

 

Ar draws ein cyfrifau Facebook a Twitter, ac ar y blog yma, efallai rydych wedi sylwi wyneb cyfarwydd. Mae Twm Brinley Thomas wedi datblygu i fod rhyw fath o masgot ar gyfer Llyfrgell y Glowyr. Er bod e nawr i’w weld ar ein cyfrifau ar-lein, mae Tom yn dod yn wreiddiol o bortread sy’n hongian dros y Ddesg Benthyg yn Llyfrgell y Glowyr. Mae Twm fel arwyddlun i ni oherwydd bod e’n cynrychioli’r wyneb dynol o ddiwydiant, cloddio a hanes cymdeithasol o’r meysydd glo De Cymru. Pwrpas y blog hwn yw goleuo ffeithiau am y ffigwr yma a’r celfydd a wnaeth paentio ef: Cyril Ifold.

(Diolch o galon i Caryl Roese am darpaur’r gwybodaeth yn y bywgraffiad isod)

Ganwyd Cyril yn Ystradgynlais yn 1922 i deulu gyda hanes artistig. Astudiodd ei dad-cu, Frederick, yn yr Academi Frenhinol yn Llundain a ddangosodd ei gwaith yn yr Arddangosfeydd Haf. Fe wnaeth tad Cyril marw pan oedd e’n 8 mlwydd oed; roedd rhaid i Cyril gweithio i gefnogi’r teulu – gyda swyddi fel bachgen papur newydd neu weithiwr ffatri plât tun.

Yn ei arddegau, dechreuodd Cyril gwersi o’r athro celf leol a oedd wedi ymddeol, Arthur Pawson. Dros yr wyth blwyddyn nesaf, wnaeth Pawson hyfforddi Cyril, trwy ddefnyddio llyfrau anatomeg er mwyn cyfarwyddo. Ar ôl hyn, ddaeth yn bachgen-pwll yn Faes Glo Yniscedwyn yn Ystradgynlais.

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, roedd Ifold yn gweithio dan ddaear a hefyd yn mynd i ddosbarthau nos yng Ngholeg Celf Abertawe. Fe wnaeth e weithio o dan peintiwr portreadau Alfred Janes ond, ar ôl gadael, weithiodd ar ei ben ei hun. Er bod e’n nabod Josef Herman, ac weithiau yn gofyn am gyngor, ni wnaeth Ifold cymryd gwersi o Herman neu gopïo ei arddull. Er cafodd e siom i gael gwrthod o’r Eisteddfod Genedlaethol ac Arddangosfeydd Haf yr Academi Frenhinol, cafodd Ifold cefnogaeth o’i theulu, gan gynnwys ei gwraig Agnella, a hefyd David Bell, curadur yr oriel celf Glynn Vivian.

Yn aml, wnaeth Cyril gweithio shifft hir yn y pwll glo ac wedyn gweithio ar ei gelf yn y nos. Fe wnaeth y gwaith caled llwyddi yn y 1950au a 60au, fe ddechreuodd e ennill gwobrau a chymryd rhan mewn llawer o arddangosfeydd. Parhaodd i beintio tan y 1970au, trwy ddefnyddio pentis ar ei thŷ yn Blaendulais fel stiwdio. Bu farw yn 1986, yn 64 mlwydd oed.

Ymwelwch â Llyfrgell y Glowyr i weld rhai o luniau Cyril! Rydym hefyd yn cynllunio i ofyn Caryl Roese am sgwrs yn y Llyfrgell bydd yn sôn am ei pherthynas gyda Cyril yn y dyfodol.